Udruga općina u Republici Hrvatskoj

SDUDM- predložak za izradu programa rada savjeta mladih

Predložak za izradu programa rada savjeta mladih je pomoćni alat koji mogu koristiti savjeti mladih u planiranju aktivnosti na godišnjoj razini. Izrađen je u svrhu olakšavanja izrade programa rada i sadrži smjernice za sadržaj samih programa kako bi oni bili što operativniji, s jasnim aktivnostima, rokovima provedbe i pokazateljima rezultata. 

Predložak je dostupan na linku:

https://demografijaimladi.gov.hr/istaknute-teme/mladi-4064/savjeti-mladih-4069/izrada-programa-rada-savjeta-mladih/6747