Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Članice

Kako postati član

Prema odredbi članka 9. Statuta Hrvatske zajednice općina, članicom Zajednice može postati općina koja prihvaća Statut Hrvatske zajednice općina. Odluku o pristupanju u članstvo Zajednice mora donijeti nadležno tijelo općine. Općine članice imaju pravo:

– birati i biti birane u tijela Zajednice,

– sudjelovati u radu Zajednice na način utvrđen Statutom,

– sudjelovati u predlaganju, donošenju i provedbi planova i programa rada Zajednice,

– pratiti ostvarivanje zaključaka tijela Zajednice i programa rada Zajednice,

– predlagati tijelima Zajednice razmatranje odgovarajućih sadržaja iz djelokruga tih tijela,

– sudjelovati u radu stručnih skupina,

– usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese općina,

– iznositi stajališta i mišljenja, davati prijedloge o aktima iz djelokruga tijela Zajednice,

– provoditi zaključke Skupštine i drugih tijela udruge,

– postavljati pitanja svim tijelima Zajednice koja se odnose na njihov rad i dobiti na njih odgovor.

Obveza je općina članica poštovati odluke tijela upravljanja Zajednice, čuvati ugled Zajednice i redovito plaćati članarinu. Članarina se naplaćuje na temelju Odluke o kriterijima i načinu plaćanja članarine članica Udruge općina od 5. ožujka 2009.

Odluka članarina

Općina koja želi postati članicom Zajednice mora uredu Zajednice dostaviti izvornik odluke o pristupanju u članstvo potpisan od strane ovlaštene osobe u općini. Nakon zaprimanja o odluci će se očitovati Upravni odbor. Nakon što Upravni odbor potvrdi odluku ured Zajednice će općinu uvesti u evidenciju članstva. Članstvo u Zajednici može prestati odlukom nadležnog tijela općine o istupanju iz Zajednice ili odlukom Upravnog odbora ako članica bez opravdanog razloga ne plati članarinu dva tromjesečja uzastopce, ako ne poštuje odluke tijela upravljanja Zajednice ili ako narušava ugled Zajednice. Za dodatne informacije o pristupanju u članstvo Hrvatske zajednice općina molimo da se obratite uredu Zajednice.