Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ( NN 83/2022), koji uređuje osnivanje i rad kulturnih vijeća vezano uz predlaganje ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje na razini Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave, način financiranja te ostale uvjete koje primjenjuje RH i jedinice lokalne i područne samouprave u financiranju javnih potreba u kulturi, kao i osnivanje i upravljanje ustanovama u kulturi koje se financiraju iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, na snazi je od srpnja 2022. godine.

Koje su novosti?

  • uređuje se javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi te se propisuje da se isti objavljuje na službenim mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava najkasnije do 1. listopada za sljedeću godinu; posebni javni pozivi mogu se raspisivati i tijekom godine, ovisno o prioritetima kulturne politike i sredstvima jedinica lokalne i područne samouprave
  • uređuje se osnivanje i uloga te rad kulturnih vijeća u jedinicama lokalne i područne samouprave te se propisuje da se kulturna vijeća osnivaju za područje županije i grada koji ima više od 10.000 stanovnika; kulturna vijeća mogu osnovati i drugi gradovi i općine ako to ocijene svrhovitim; akt o osnivanju kulturnih vijeća dostavlja se Ministarstvu kulture i medija
  • propisuje se i postupak donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava; odluka se donosi u roku 90 dana od dana donošenja proračuna jedinica lokalne i područne samouprave; za posebne javne pozive raspisane tijekom godine odluka se donosi u roku 60 dana od dana završetka javnog poziva
  • uređuje se sklapanje ugovora o financiranju te nadzor nad namjenskim trošenjem financijskih sredstava odobrenih ugovorom o financiranju kao i raskid ugovora o financiranju
  • propisuje se obveza jedinicama lokalne i područne samouprave dostave izvještaja Ministarstvu kulture i medija o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u roku od 30 dana od donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne samouprave
  • definira se osnivanje i upravljanje javnim ustanovama u kulturi čije osnivanje i upravljanje nije uređeno posebnim zakonima, a koje se financiraju iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne samouprave
  • uređuje se dodjela prostora za rad i nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture za potrebe kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, produkcije, distribucije, edukacije i sudjelovanja u kulturi, za čuvanje građe koja ima status kulturnog dobra te kada obavljaju djelatnost koja je od interesa za Republiku Hrvatsku prema posebnim propisima
  • posebnu pažnju Ministarstvo skreće na obveze jedinica lokalne i područne samouprave koje proizlaze iz članka 49. Zakona, a odnose se na rokove za usklađivanje akata o osnivanju kulturnih vijeća i donošenje općih akata

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi